Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας ή φύλαξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της 5ης ΥΠΕ, των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ) (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017).

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ1-2017 (ΑΔΑ)

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΣΙΤΙΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 7

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *