Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας

Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ.
ΣΟΧ03/2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού
ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου
Τανάγρας
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 03/2020 ανακοίνωσης για την
πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων Δήμου Τανάγρας
Ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και βαθμολογίας της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ03/2020
Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
είκοσι δύο (22) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Τανάγρας
Για να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρακτικό της επιτροπής κάντε κλικ εδώ.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της
ανάρτησής τους. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων διαρκεί από 1/9/2020 έως και 2/9/2020.
Οι ενδιαφερόμενοι θα αποστέλλουν την ένστασή τους μόνο ηλεκτρονικά στο tanagra@tanagra.gr
με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Στη ένσταση θα πρέπει να
αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται και να συνοδεύεται από το/τα
απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά.
Ενστάσεις στις οποίες δεν αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται, ή υποβολή
δικαιολογητικών χωρίς το έντυπο ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία ή μετά την παραπάνω ημερομηνίες, απορρίπτονται και δεν
γίνονται αποδεκτές.

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *