Ανοικτή διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διατύπωση χωρικών κατευθύνσεων τοπικής ανάπτυξης και την οργάνωση και εποπτεία των διεργασιών παρακολούθησης του ΤΠΣ κατά τις διατάξεις του Ν. 4759/2020»

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία άνω  των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/16, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την διατύπωση χωρικών  κατευθύνσεων τοπικής ανάπτυξης και την οργάνωση και εποπτεία των διεργασιών παρακολούθησης του ΤΠΣ κατά τις διατάξεις του Ν. 4759/2020» με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης την πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

O38820~1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 949-2022 ΜΕ ΑΔΑΜ

ΜΕΛΕΤΗ_Υ_20_22

ΡΩΕΟΩΗΒ-Ι4Ρ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *