Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 06/2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από Πέμπτη 19/11/2020 έως και Δευτέρα 23/11/2020

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: 2262351140-51141-51152

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 06/2020

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ

ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α).

  3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009).

  4. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-7-2007).

  5. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020 (Α΄214 ) “Διατάξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)”

  1. Την αριθ. 321 / 2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας με θέμα: “Περί λήψης απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 ” (ΑΔΑ: ΨΤΘ2ΩΗΒ-ΠΨΑ ).

  2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2232/τ.Β΄/4-10-2011.

  3. Το γεγονός ότι από την πρόσληψη του εκτάκτου προσωπικού προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2020.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, και χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 διαφόρων ειδικοτήτων, όπως αυτές αναγράφονται στον Πίνακα Α, προκειμένου να καλύψει απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες στον Δήμο μας, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Οδοκαθαριστών

4 μήνες

2

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – πλήρωμα απορ/φόρων

4 μήνες

4

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων με άδεια ψηφιακού ταχογράφου

4 μήνες

3

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

4 μήνες

1

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ

TE Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει

ΔΕ Νοσηλευτών/τριών

4 μήνες

2

Για να δειτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ:

2.ΣΟΧ 6-2020-ΨΛ7ΠΩΗΒ-Λ37

Για την Αίτηση-Δήλωση πατήστε

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *