ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ακόμα ένα απορριμματοφόρο με γερανό ανύψωσης ημιυπόγειων κάδων θα προμηθευτεί ο Δήμος Τανάγρας για την ορθότερη αποκομιδή απορριμμάτων

Την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλης Περγάλιας υπέγραψε σύμβαση με τον προμηθευτή κ. Ανδριανόπουλο Αθανάσιο, εκπρόσωπο της εταιρείας HELESI « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε » για την προμήθεια ενός νέου απορριμματοφόρου με υδραυλικό γερανό, αξίας 198.028 ευρώ, ώστε να ενισχύσει την αποκομιδή σκουπιδιών από τους ημιυπόγειους κάδους.

Η παράδοσή του θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε πέντε μήνες και το ποσό της προμήθειας θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και από ιδίους πόρους.

Το απορριμματοφόρο θα είναι τριαξονικό πρόσφατης κατασκευής- καινούργιο και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, μέγιστου επιτρεπόμενου μικτού φορτίου τουλάχιστον 26 tn, ωφέλιμου φορτίου επί πλαισίου τουλάχιστον 16 tn και θα διαθέτει υδραυλικό γερανό ανύψωσης ημιυπόγειων κάδων.

Ο στόλος αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου διέθετε μόνον ένα απορριμματοφόρο με υδραυλικό γερανό, το οποίο δεν επαρκούσε για την κάλυψη του συνόλου των ημιυπόγειων κάδων του Δήμου.

Για αυτό και ο Δήμος προχώρησε στην προμήθεια ακόμα ενός τέτοιου απορριμματοφόρου, που να αποτελείται από πλαίσιο και υπερκατασκευή και να έχει σύστημα συμπιέσεως των απορριμμάτων τύπου πρέσας, να είναι κατάλληλο για τη φόρτωση απορριμμάτων, και να πληροί όλες τις υπάρχουσες διατάξεις. Κι ακόμη να διαθέτει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ., να είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς, προβλεπόμενους καθρέπτες, φωτιστικά σώματα, ηχητικά σήματα και ηχητικό σύστημα επικοινωνίας των εργατών με τον οδηγό, δύο περιστρεφόμενους φάρους και ηλεκτρική εγκατάσταση για νυχτερινή αποκομιδή απορριμμάτων και στο πίσω μέρος της πόρτας του να υπάρχουν αντανακλαστικά.<