Κοινωνικό Παντοπωλείο

 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 24201/18-12-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 25/16-12-2014  πρακτικό Συνεδρίασης  Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ  315/2014 :   «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου»

Με την αριθμ. 266/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η Ίδρυση Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ια, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει η εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο των σχεδίων των κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73, παρ. 1β του ιδίου νόμου.

Στην συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, με την αριθμ. 656/2014 απόφασή της, υπέβαλλε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο  το σχέδιο του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τον παρακάτω Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου:

Άρθρο 1ο

Κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου

Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Τανάγρας.

Ο Κανονισμός αξιολογείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και εν συνεχεία εγκρίνεται , συμπληρώνεται , τροποποιείται από το Δημοτικό Συμβούλιο (ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης») .

Άρθρο 2ο

Στόχοι

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δράση του Δήμου Τανάγρας στα πλαίσια της χάραξης και άσκησης κοινωνικής πολιτικής. Εντάσσεται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ( Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας) ως πρόγραμμα που στοχεύει στην καταπολέμηση του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού, στην ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του πληθυσμού σε προγράμματα κοινωνικής/προνοιακής φύσεως, στην προστασία και διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα παρέχονται και θα διανέμονται δωρεάν , σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (άτομα και οικογένειες):

α)τυποποιημένα τρόφιμα

β)είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας

γ)Είδη βρεφικής ανάπτυξης

δ)Ιματισμός

Το κοινωνικό παντοπωλείο θα καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης των δικαιούχων δημοτών, με σκοπό την αξιοπρεπή επανένταξη αυτών στον κοινωνικό ιστό.

Άρθρο 3ο

Πόροι

Οι πόροι για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου θα προέρχονται από:

-Δωρεές και χορηγίες επιχειρήσεων, συλλόγων και ιδιωτών, επαγγελματιών, σωματείων και ιδρυμάτων κάθε νομικής μορφής

-Τον προϋπολογισμό του Δήμου Τανάγρας

-Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, με δικαιούχο τον Δήμο Τανάγρας

Άρθρο 4ο

Οργάνωση-Λειτουργία

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας) ορίζεται αρμόδια για την εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα υποστηρίζεται από το προσωπικό του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , το οποίο θα συνεπικουρείται από ομάδα εθελοντών που θα δημιουργηθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Την γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος θα έχει το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, το οποίο θα συγκεντρώνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των δικαιούχων.

Οι αρμοδιότητες είναι οι εξής:

-Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των δικαιούχων

-Έκδοση κάρτας δικαιούχου υπηρεσιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου

-Έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού εφόσον κριθεί απαραίτητο

-Έκδοση σχετικών βεβαιώσεων προς τους προσφέροντες φορείς (δωρητές-χορηγούς)

-Τήρηση Μητρώου Παραλαβής προϊόντων και διανομής αυτών στους δικαιούχους

-Συντονισμός και προγραμματισμός εθελοντών και λοιπών φορέων για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Η χρονική διάρκεια που οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ορίζεται στους έξι μήνες , με δυνατότητα παράτασης εφόσον κριθεί απαραίτητο και δεν έχει επέλθει μεταβολή της κοινωνικοοικονομικής κατάστασής τους.

Η διανομή τροφίμων και προϊόντων στους δικαιούχους θα γίνεται μια ή δύο φορές τον μήνα.

Το κοινωνικό παντοπωλείο θα λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο «Παλαιό Δημαρχείο» (επί της οδού Ιοκάστης, 32009 Σχηματάρι).

Το ωράριο λειτουργίας του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες εβδομαδιαίως καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας.

Άρθρο 5ο

Προϋποθέσεις δικαιούχων-Δικαιολογητικά-Κάρτα δικαιούχου

1. Δικαιούχοι του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι :

α)Έλληνες κάτοικοι του Δήμου Τανάγρας

β)Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου Τανάγρας

γ)Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν μόνιμα στον Δήμο Τανάγρας και διαθέτουν άδεια παραμονής , εφόσον πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων

2. Βασικό κριτήριο για την ένταξη μεμονωμένων ατόμων ή οικογενειών από τις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου , στους δικαιούχους των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η διαπίστωση της οικονομικής αδυναμίας (απορία), η οποία αποδεικνύεται από το εισόδημα σε συνδυασμό με την εξέταση και άλλων κοινωνικών κριτηρίων όπως η ανεργία, η οικογενειακή κατάσταση, η ασθένεια, η αναπηρία, οι συνθήκες στέγασης και διαβίωσης καθώς και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα που διαπιστωμένα αντιμετωπίζουν.

Τα οικονομικά /εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπωλείου είναι :

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι 6.000,00 € με 20% προσαύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Για άτομα με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία 67% και άνω το ποσό να μην υπερβαίνει τις 9000,00 €

3. Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπωλείου είναι:

-Αίτηση

-Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-Εκκαθαριστικό Φόρου εισοδήματος ή Υπεύθυνη δήλωση περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ και έντυπο Ε9

-Μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης οικίας όπου υπάρχει

-Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί ευθύνης του για να ενημερώσει σε περίπτωση μεταβολής της κοινωνικοοικονομικής του κατάστασης

-Κάρτα ανεργίας

-Επίσημη ιατρική γνωμάτευση εφόσον υπάρχει θέμα ασθενείας

-Γνωμάτευση ΚΕΠΑ εφόσον πρόκειται για ΑΜΕΑ

-Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους καθ’ όλη την διάρκεια του έτους στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου ( τμήμα κοινωνικής προστασίας).

Τα δικαιολογητικά συγκεντρώνονται και αξιολογούνται από κοινωνικό λειτουργό ή κοινωνικό επιστήμονα , με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και με τήρηση της ανωνυμίας , σύμφωνα με τις Αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μετά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών από το τμήμα κοινωνικής προστασίας , η Επιτροπή διαχείρισης καθορίζει με απόφασή της τους τελικούς δικαιούχους του προγράμματος κοινωνικού παντοπωλείου.

Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον το επιτρέπει η επάρκεια σε είδη του δημοτικού κοινωνικού παντοπωλείου , η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας) δύναται να εισηγείται αιτιολογημένα στην Επιτροπή Διαχείρισης την ενίσχυση ωφελούμενων και πέραν των προαναφερθέντων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων .

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν εκ των πραγμάτων μπορεί να αποδειχθεί η απορία και η αντικειμενική αδυναμία ατόμων ή οικογενειών να ανταπεξέλθουν στις βασικότερες ανάγκες καθημερινής διαβίωσης , όπως είναι η τροφή, η Κοινωνική Υπηρεσία (Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας) του Δήμου μετά από σχετική αιτιολογημένη έκθεση κοινωνικού λειτουργού μπορεί να εισηγείται στην Επιτροπή Διαχείρισης την ένταξη αυτών στο πρόγραμμα του κοινωνικού παντοπωλείου ακόμη και χωρίς την τήρηση των προαναφερθεισών προϋποθέσεων , λόγω μη ύπαρξης σχετικών δικαιολογητικών.

4. Η κάρτα δικαιούχου θα χορηγείται σε όποιον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα είναι αυστηρώς προσωπική ή θα αναγράφει και τα στοιχεία εξουσιοδοτούμενου -από τον δικαιούχο- προσώπου.

Όταν πρόκειται για οικογένεια θα χορηγείται μόνον μία κάρτα δικαιούχου και όχι σε κάθε μέλος ξεχωριστά

Στην κάρτα θα αναγράφεται τα χρονικό διάστημα που ισχύει για την χρήση των υπηρεσιών του κοινωνικού παντοπωλείου.

Η κάρτα θα ανανεώνεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Εάν ο δικαιούχος-κάτοχος κάρτας έχει αντικειμενική αδυναμία να παρευρίσκεται ο ίδιος στο κοινωνικό παντοπωλείο (λόγω γήρατος ή άλλων θεμάτων ασθενείας), το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου θα αναλαμβάνει τη μεταφορά των προϊόντων με μέριμνα του Δήμου.

Άρθρο 6ο

Επιτροπή Διαχείρισης

Για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης .

Στην εν λόγω Επιτροπή προεδρεύει ο Δήμαρχος ή Αντιδήμαρχος ή εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος που ορίζονται από τον Δήμαρχο.

Στην επιτροπή εκπροσωπούνται αναλογικά με την δύναμή τους, οι δημοτικές παρατάξεις. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι προτείνονται αντίστοιχα από τις δημοτικές παρατάξεις από τις οποίες προέρχονται. Σε περίπτωση άρνησης Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας να συμμετέχουν στην Επιτροπή, στην θέση τους ορίζονται Σύμβουλοι που προέρχονται από την παράταξη της πλειοψηφίας.

Ο ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διαχείρισης αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης , με την ως άνω σύνθεση μελών , γίνεται με απόφαση Δημάρχου. Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Η Επιτροπή Διαχείρισης συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου . Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για την συνεδρίαση. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί στα μέλη την ημέρα της συνεδρίασης. Η επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν και αποφασίζει για κάθε θέμα με την σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης είναι δημόσιες, εκτός των περιπτώσεων που συζητούνται θέματα αξιολόγησης ή επιλογής που άπτονται προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων , οπότε αυτές διεξάγονται υποχρεωτικά κεκλεισμένων των θυρών. Για τα λοιπά θέματα, όσον αφορά την λειτουργία της επιτροπής και τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων , εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του ν. 3852/2010 και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Η Επιτροπή δια του Προέδρου της δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις δημοτικούς υπαλλήλους , λοιπούς εκπροσώπους του Δήμου , δωρητές και χορηγούς του κοινωνικού παντοπωλείου ή ιδιώτες για να της δώσουν πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που συζητούνται.

Η Επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο , στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Με απόφαση του Δημάρχου ορίζεται υπάλληλος για την γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων.

Άρθρο 7ο

Οικονομική-Λογιστική Διαχείριση

Για τη λειτουργία του Παντοπωλείου θα τηρούνται τα παρακάτω βιβλία:

1. Βιβλίο καταγραφής εισερχόμενων και εξερχόμενων ειδών που θα προέρχονται από προμήθειες του Δήμου

2. Βιβλίο καταγραφής εισερχομένων και εξερχομένων ειδών από δωρεές

Η ροή των εισερχόμενων , εξερχόμενων και παραδοθέντων στους δικαιούχους ειδών θα αποτυπώνεται και ελέγχεται ηλεκτρονικά.

Οι δωρεές και χορηγίες προς το Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο είτε αφορούν σε είδος είτε είναι εγχρήματες , γίνονται αποδεκτές, εισπράττονται από τον Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Β_ 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α’171) , όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά και καταχωρούνται στα οικεία βιβλία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Δήμου , με έκδοση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, αντίγραφα των οποίων δίδονται στους δωρητές και χορηγούς. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δια των ταμειακών της οργάνων ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.

Άρθρο 8ο

Ακροτελεύτια διάταξη

Ο Κανονισμός αυτός εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Μετά την έγκρισή του και τον κατά Νόμο έλεγχο της νομιμότητάς του, ο Κανονισμός δημοσιεύεται κατά το πλήρες κείμενό του στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του ν.3463/2006 , στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον έντυπο Τύπο.

           

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Βουγέσης Γεώργιος

Πρόεδρος Κοινωνικού Παντοπωλείου: Ελένη Ζαφειροπούλου (τηλ. 22623 51195)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *