Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΣΦΑΛΤΟΥ 2020 -2021”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗ 507/2020

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΣΦΑΛΤΟΥ 2020 -2021” για τις ανάγκες του Δήμου Τανάγρας ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 201.450,00 πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

9Φ3ΤΩΗΒ-Θ98 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *