Επαναπροκήρυξη της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού / Προσφερόμενο Τμήμα : Καλαθοφόρο όχημα, ύψους εργασίας 13 m¨”

Ο Δήμος Τανάγρας επαναπροκηρύσσει την προμήθεια με τίτλο

Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού /

Προσφερόμενο Τμήμα : Καλαθοφόρο όχημα, ύψους εργασίας 13 m

ενδεικτικού προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ πλέον 24% Φ.Π.Α.

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο πίνακα :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *