Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για προμήθεια χημικού υλικού

Ο Δήμους Τανάγρας,

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, 58.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. (24%), οπότε η συνολικά απαιτούμενη δαπάνη ανέρχεται σε 72.912,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Α.O.Ε. 408.2021 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 45η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ).Ver_1_0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΛΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ε

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *