ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ4/2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ  ΤΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΣΟΧ4/202Ο) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΜΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΟΧ4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΣΟΧ4/202Ο) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4)
ΜΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ4

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *