ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΟΧ1/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 8 ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2023

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:

ΠΡΑΚ14-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝΤΙΚΟ_001711

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ:

12-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

13-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ:

14-ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους στο διαδικτυακό τόπο.  Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ  και πρέπει να συνοδεύεται  από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 €

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *