Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (25/10/2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Σχηματάρι , 21 Οκτωβρίου 2011
ΝΟΜΟΣ     ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ     ΤΑΝΑΓΡΑΣ            Αριθμ. Πρωτ.: 18787

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1. Αικατερίνης Αθανάσιος του Ιωάννη
2. Στέρπης Γεώργιος του Θεοδώρου
3. Μιχούλης Γεώργιος του Αντωνίου
4. Κανέλλος Αντώνιος του Κοσμά
5. Σκλιάς Χρήστος του Δημητρίου
6. Βουγέσης Γεώργιος του Γεωργίου

Σας καλώ στην 35η συνεδρίαση, που θα γίνει στο Σχηματάρι, στο Δημοτικό Κατάστημα την  25η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

1. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου « ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ».
2. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ».
3. Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού του δήμου.
4. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης ποσού 140,00 € σε βάρος του Κ.Α.02.10.6611 με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ κλπ ».
5. Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης ποσού 39.750,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.7135.09 με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ».
6. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 22.126,25 € σε βάρος του Κ.Α. 02.30.10.6641.01 με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο Π.ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011).
7. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.444,00 € σε βάρος των Κ.Α. 02.80.8113.02 με τίτλο « Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Δ.Ε. Οινοφύτων »  για την πληρωμή οφειλής για την εργασία συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Οινοφύτων στο δικαιούχο ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  ΠΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ .
8. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.419,20 € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.6041.03 με τίτλο « ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΓΡΟΤΟΕΡΓΑΤΩΝ » για την πληρωμή οφειλής στους δικαιούχους ΑΓΡΟΤΟΕΡΓΑΤΕΣ  μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 .
9. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 33.364,28 € σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7326.07 με τίτλο « Κατασκευή ποδηλατοδρόμων Δήμου Δερβενοχωρίων» για την πληρωμή οφειλής 2ου Λογαριασμού του έργου  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ” .
10. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 5.411,75 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8113.02 με τίτλο « Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Δ.Ε. Οινοφύτων  » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο EUROPRISE ENVIRONMENTAL LTD.
11. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 602,70 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8113.02 με τίτλο « Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής για την εργασία συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικού μηχ/τος Δ.Ε. Οινοφύτων στο δικαιούχο ALPHA SYSTEMS Α.Ε. .
12. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 739,77 € σε βάρος του Κ.Α.  02.80.8116.02 με τίτλο « Δαπάνες προμήθεια αναλώσιμων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο ALPHA SYSTEMS Α.Ε. .
13. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 2.478,91 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8116.02 με τίτλο « Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων Δ.Ε. Οινοφύτων » για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχο ΑΡΓΥΡΟΣ Α.Η. & ΣΙΑ ΕΠΕ.
14. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.560,85σε βάρος του Κ.Α. 02.15.7135.03 με τίτλο: «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» για την πληρωμή οφειλής στο δικαιούχου ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε..
15. Περί λήψης απόφασης για την ψήφιση πίστωσης ποσού 21.028,82 € σε βάρος του Κ.Α. 02.80.8117.01 με τίτλο: «Λοιπά έξοδα Δ.Ε. Σχηματαρίου» για την πληρωμή  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ.
16. Περί λήψης απόφασης για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την αγορά ακινήτου στο Κλειδί.
17. Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για την υποστήριξη των συμφερόντων ενώπιον του Ειρινοδικείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της αγωγής του σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ –  ΟΙ ΡΙΖΕΣ » κατά του καταργηθέντος Δήμου Οινοφύτων.
18. Περί λήψης απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄αριθ.94/2010 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θηβών.
19.  Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Θηβών ,την 25 Οκτωβρίου 2011 ( Αριθμ.Β.Κλ. ΕΓ2-2010/292/321).
20. Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Θηβών ,την 25 Οκτωβρίου 2011 ( Αριθμ.Β.Κλ. ΕΓ4-2009/326/248).
21. Περί λήψης απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Θηβών ,την 25 Οκτωβρίου 2011 ( Αριθμ.Β.Κλ. ΕΓ4-2010/94/255).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΛΟΣ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter