Έως τις 29 Ιουνίου οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Απασχόλησης μέσω Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Τανάγρας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Γραφείο Δημάρχου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Έως τις 29 Ιουνίου οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα

«Ενίσχυση της Απασχόλησης μέσω Κοινωφελούς Εργασίας στο Δήμο Τανάγρας»

Ο Δήμος Τανάγρας σας ενημερώνει ότι έχει  αναρτηθεί η υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ 5.801 / 1 / 2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης:  «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

Η ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη από το ΙΝ. Γ.Σ.Ε.Ε., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πεντακόσια οκτώ (508) ατόμων στη Βοιωτία. Από αυτά, 70 άτομα θα προσληφθούν για εργασία στο Δήμο Τανάγρας ως συμπράττοντα φορέα στις παρακάτω ειδικότητες:

Δήμος Τανάγρας
Κωδικός θέσης Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
111 Καθαριότητα πρασίνου – παραλιών Δήμος Τανάγρας ΥΕ Εργάτες 5 μήνες 5
112 Καθαρισμός – επιτήρηση Ασωπού ποταμού Δήμος Τανάγρας ΥΕ Εργάτες 5 μήνες 5
113 Κατασκευή πάρκου διάσωσης ελληνικών οικόσιτων ρατσών Δήμος Τανάγρας ΔΕ Τεχνίτες κατασκευών 5 μήνες 2
114 Κατασκευή πάρκου διάσωσης ελληνικών οικόσιτων ρατσών Δήμος Τανάγρας ΥΕ Εργάτες 5 μήνες 1
115 Πρόγραμμα Δημιουργίας Ποδηλατοδρόμων Δήμος Τανάγρας ΥΕ Εργάτες 5 μήνες 3
116 Πρόγραμμα Δημιουργίας Ποδηλατοδρόμων Δήμος Τανάγρας ΔΕ Τεχνίτες Κατασκευών 5 μήνες 2
117 Πρόγραμμα Δημιουργίας Ποδηλατοδρόμων Δήμος Τανάγρας ΔΕ Οδηγών (Κατηγορίας Γ) 5 μήνες 1
118 Πρόγραμμα Δημιουργίας Ποδηλατοδρόμων Δήμος Τανάγρας ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων εκσκαφής 5 μήνες 1
119 Αναβάθμιση χώρου υπάρχουσας Τεχνητής Λίμνης στη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων Δήμος Τανάγρας ΥΕ Εργάτες 5 μήνες 2
120 Αναβάθμιση χώρου υπάρχουσας Τεχνητής Λίμνης στη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων Δήμος Τανάγρας ΔΕ Τεχνίτες Κατασκευών 5 μήνες 1
121 Αναβάθμιση χώρου υπάρχουσας Τεχνητής Λίμνης στη Δημοτική Ενότητα Δερβενοχωρίων Δήμος Τανάγρας ΔΕ Οδηγών (Κατηγορίας Γ’) 5 μήνες 1
122 Αισθητική και οικολογική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στο Δήμο Τανάγρας Δήμος Τανάγρας ΠΕ / ΤΕ Δασολογίας ή ΠΕ/ΤΕ Γεωπονίας 5 μήνες 2
123 Αισθητική και οικολογική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στο Δήμο Τανάγρας Δήμος Τανάγρας ΤΕ ή ΔΕ Εργοδηγοί τεχνικών έργων 5 μήνες 2
124 Αισθητική και οικολογική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στο Δήμο Τανάγρας Δήμος Τανάγρας ΔΕ Τεχνίτες Κατασκευών 5 μήνες 2
125 Αισθητική και οικολογική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στο Δήμο Τανάγρας Δήμος Τανάγρας ΔΕ Οδηγών (Κατηγορίας Γ’) 5 μήνες 1
126 Αισθητική και οικολογική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, πάρκων, παιδικών χαρών και σχολικών αυλών στο Δήμο Τανάγρας Δήμος Τανάγρας ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων εκσκαφής 5 μήνες 1
127 Βάψιμο κοινοχρήστων χώρων Δήμος Τανάγρας ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 5 μήνες 6
128 Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμος Τανάγρας ΠΕ / ΤΕ Διοικητικών 5 μήνες 1
129 Φύλαξη σχολικών κτιρίων – νηπιαγωγείων – δημοτικών σχολείων – γυμνασίων και λυκείων Δήμος Τανάγρας ΔΕ Φυλάκων 5 μήνες 2
130 Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας για Μετανάστες Δήμος Τανάγρας ΠΕ Παιδαγωγικό 5 μήνες 2
131 Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμος Τανάγρας ΥΕ Εργάτες 5 μήνες 1
132 Ενδοοικογενειακή Βία Δήμος Τανάγρας ΠΕ Κοινωνιολόγων 5 μήνες 1
133 Ενδοοικογενειακή Βία Δήμος Τανάγρας ΠΕ / ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 5 μήνες 1
134 Κοινωνική Μέριμνα Πολιτών Δήμος Τανάγρας ΠΕ Ψυχολογίας ή ΠΕ Κοινωνιολογίας 5 μήνες 1
135 Καθαριότητα – Αλσών Δήμος Τανάγρας ΠΕ/ΤΕ Δασολογίας ή ΠΕ/ΤΕ Γεωπονίας 5 μήνες 1
136 Καθαριότητα – Αλσών Δήμος Τανάγρας ΥΕ Εργάτες 5 μήνες 6
137 Καθαριότητα – Αλσών Δήμος Τανάγρας ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων εκσκαφής 5 μήνες 1
138 Καθαρισμός και πυροπροστασία δασών Δήμος Τανάγρας ΥΕ Εργάτες 5 μήνες 5
139 Καθαρισμός και πυροπροστασία δασών Δήμος Τανάγρας ΔΕ Οδηγών (Κατηγορίας Γ’) 5 μήνες 1
140 Καθαρισμός και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων στο Δήμο Τανάγρας Δήμος Τανάγρας ΥΕ Εργάτες 5 μήνες 3
141 Καθαρισμός και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις ρεμάτων στο Δήμο Τανάγρας Δήμος Τανάγρας ΔΕ Οδηγών (Κατηγορίας Γ’) 5 μήνες 1
142 Καθαριότητα – συντήρηση χαντακιών Δήμος Τανάγρας ΥΕ Εργάτες 5 μήνες 2
143 Καθαριότητα – συντήρηση χαντακιών Δήμος Τανάγρας ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων εκσκαφής 5 μήνες 1
144 Μαζικός Αθλητισμός Δήμος Τανάγρας ΠΕ Φυσικής Αγωγής 5 μήνες 2
Σύνολο θέσεων απασχόλησης για το Δήμο Τανάγρας 70

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΙΝΕ ΓΣΕΕ Παράρτημα Στερεάς Ελλάδας, Ροζάκη Αγγελή 59 Λαμία καθημερινά 9:00 – 15:00.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και στα εξής σημεία:

1) Στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς (Δημάρχου Ανδρεαδάκη, Λιβαδειά) καθημερινά 9:0014:00 και 18:0020:00

2) Στην έδρα του Εργατικού Κέντρου Θήβας (Οιδίποδος 11 Θήβα) καθημερινά 9:00 – 13:00 και Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και το απόγευμα 18:00 – 20:00.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  δικαιολογητικών είναι δέκα (10) ημέρες, ως ημερομηνία έναρξης υποβολής ορίζεται η 20η Ιουνίου  και θα ολοκληρωθεί την 29η Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.tanagra.gr) γ) στο Δήμο Τανάγρας, Γραφείο Δημάρχου  δ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων > Διαγωνισμών Φορέων > Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και επιπλέον διευκρινίσεις για απαιτούμενα προσόντα, βαθμολογούμενα κριτήρια και δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι παρέχονται στις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Share on FacebookEmail this to someonePin on PinterestTweet about this on Twitter