Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ) στα πλαίσια του Προγράμματος Άθληση Για Όλους

Για όλες τις πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο αρχείο παρακάτω ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΚΕΤ – Φυσική Αγωγή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας

Για όλες τις πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο αρχείο παρακάτω ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΚΕΤ – Διδακτικο προσωπικό

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης προμηθευτή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019”

Α.O.Ε. 211.2019 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΩΦ02ΩΗΒ-ΝΥΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια ελαστικών”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΑΡΙΘΜ ΑΠΟΦ.1184-2019 Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη…

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ – & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τανάγρας

17717_2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.O.Ε. 212.2019 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΝΠΔΔ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην οδό Μουσών”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην οδό Μουσών με προϋπολογισμό 157.000,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ