Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Περιληπτική διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και…

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων στις παραλίες

11912_2019 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΛΙΕΣ TEXNIKΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ τελικες Α.O.Ε. 144.2019 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Κ.Χ. ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΔΑΜ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΛΕΣΙΟΥ”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. Προϋπολογισμός μελέτης 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. ΕΣΥ 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6. Α.O.Ε. 123.2019 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η) ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 7. ΤΕΥΔ 8. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ