Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Επαναπροκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΛΕΣΙΟΥ”

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. Προϋπολογισμός μελέτης 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. ΕΣΥ 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6. Α.O.Ε. 123.2019 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η) ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 7. ΤΕΥΔ 8. ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, επαναπροκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας” με προϋπολογισμό 156.100,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, επαναπροκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων” με προϋπολογισμό 3.600.000,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να…

Συνοπτικός διαγωνισμός: Ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού & ένδυση Δημοτικών Αστυνόμων Δήμου Τανάγρας 2019

8324_2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΥΣΗ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2019 ΨΖΥ6ΩΗΒ-0ΝΦ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΔΥΣΗ

Συνοπτικός διαγωνισμός του έργου “Αναβάθμιση χώρων υγιεινής, κεντρικής εισόδου και φωτισμού αιθουσών στο 3ο Δημοτικό σχολείο Σχηματαρίου

1.Τεχνική έκθεση 2.Προϋπολογισμός μελέτης 3.Τιμολόγιο Μελέτης 4.ΕΣΥ 5.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6.Απόφαση Οικονομικης Επιτροπής 76_2019 7.ΚΑΤΟΨΗ WC 8.Τομή πεζοδρομίου 9.ΤΕΥΔ 10. ΤΕΥΔ.xml