Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου με τίτλο “Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας με προϋπολογισμό 156.100,00 Ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου ΚΔΒΜ

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), έχοντας υπόψη την υπ΄ αριθμό.:5836/343/17-10-2018 Απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΥΩΨ46ΨΖΣΠ-ΦΥΔ), απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης έργου για εκπαιδευτές ενηλίκων στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ)-ΝΕΑ ΦΑΣΗ ΤΩΝ…

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτου για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ”

809-2018 ΑΠΟΡΡ Α.O.Ε. 573.2018 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38η) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 551.2018 Α.Ο.Ε. (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ – ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ sign

Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ”

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ” ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 279.932,48 € (ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής…

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ για την “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ” ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 120.865,00 πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 727-2018 ΗΛΕΚΤΡΟΛ Α.O.Ε. 559.2018 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 35η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2018…