Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΔΕ ΤΑΝΑΓΡΑΣ».

1 Tεχνική Έκθεση 2 Προυπολογισμός έργου 3 Τιμολόγιο μελέτης 4 Προμέτρηση 5 ΕΣΥ 6 ΕΕΕΣ 7 Α.O.Ε. 376.2022 8 Περίληψη διακήρυξης 9 Διακήρυξη δημοπρασίας 10.1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-pdf 10.2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ- ΓΕΦΥΡΑ-pdf 10.3 6413_5-pdf 10.4 ΤΟΜΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-pdf1 10.5 ΤΟΜΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-pdf2 11 Έντυπο Οικονομικής…

Περιληπτική διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 114.600,00€ πλέον Φ.Π.Α 24%

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Υ   Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ    Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»   συνολικού…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τανάγρας (ΔΗ.Κ.Ε.Τ) στα πλαίσια του Προγράμματος Άθληση Για Όλους

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο Προκηρυξη ΔΗΚΕΤ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ»

1_Τεχνική Έκθεση 2_Προυπολογισμός μελέτης 3_Τιμολόγιο μελέτης 4_Προμέτρηση 5_ΕΣΥ 6_1_ΚΕΠ ΑΣΩΠΙΑΣ 6_2_ΚΕΠ ΔΗΛΕΣΙΟΥ 6_3_ΚΕΠ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 6_4_ΚΕΠ ΠΥΛΗΣ 6_5_ΚΕΠ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 6_6_Σχέδιο_A02 6_7_Σχέδιο_A03 6_8_Σχέδιο_A04 6_9_Σχέδιο_D01 6_10_Σχέδιο_D02 6_11_Σχέδιο_D03 7_ΕΕΕΣ 8_Α.O.Ε. 366.2022 9_Περίληψη διακήρυξης 10_Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας 11_Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς EEEΣ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής Μεταφοράς (ΟΣΜ) και λοιπών οχημάτων για την διαχείριση βιοαποβλήτων” (ΑΑ : 177606, ΑΑ : 177807)

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής Μεταφοράς (ΟΣΜ) και λοιπών οχημάτων για την διαχείριση βιοαποβλήτων με προϋπολογισμό 744.000,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή βιοαποβλήτων”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για τη συλλογή βιοαποβλήτων με προϋπολογισμό 220.100,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ