Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο ‘ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΠΥΡΚΑΛ…’

1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός μελέτης 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων 5. Α.O.Ε. 174.2020 6. Όροι διακήρυξης ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΠΥΡΚΑΛ 7. ΤΕΥΔ 8. Θέση έργου Τ_Κ_ Πύλης 9. Θέση έργου Τ_Κ_ Σκούρτων 10. Θέση έργου Τ_Κ_ Στεφάνης…

Ανακοίνωση διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο «EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ»

1. Τεχνική Έκθεση 2. Προυπολογισμός 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. ΕΤΕΠ-ΠΕΤΕΠ 5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 6. Α.O.Ε. 173.2020 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Κ. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 7. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας Εσωτερική Οδοποιία ΔΚ Σχηματαρίου 8. ΤΕΥΔ 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 10. Αποτύπωση οδών έργου 11.…

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο “ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ( ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ& ΕΝΔΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2020”

Α.O.Ε. 188.2020 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2020 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 528-2020 ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΥΔ

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΣΦΑΛΤΟΥ 2020 -2021”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗ 507/2020 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΟΥ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΣΦΑΛΤΟΥ 2020 -2021” για τις ανάγκες του Δήμου Τανάγρας ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 201.450,00 πλέον ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής 9Φ3ΤΩΗΒ-Θ98 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ…

Συνοπτικός διαγωνισμός με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «Κ.Α.Π.Η. – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ – & ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 59.616,35 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ.

Α.O.Ε. 175.2020 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ & ΝΠΔΔ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ