Ανακοίνωση για διενέργεια δωρεάν rapid test για τον κορωνοϊό στο Σχηματάρι, την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ε.Ο.Δ.Υ.,   σε συνεργασία με τον Δήμο Τανάγρας, την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και  από ώρα 10:00 π.μ.,  μέχρι  14.00 μ.μ. (10 – 2),  θα  διενεργήσει   δωρεάν   ελέγχους  rapid test για τον κορωνοϊό, στο χώρο του νέου…

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με θέμα “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2021”

Ο Δήμος Τανάγρας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 52.210,07πλέον…

Απόφαση Δημάρχου Τανάγρας για κλειστά σχολεία αύριο Παρασκευή 15/10/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ   677/2021 Ο Δήμαρχος Τανάγρας      Έχοντας υπόψη : Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 58 “Αρμοδιότητες Δημάρχου” του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ78/Α/7-6-2010) ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 94 “Πρόσθετες αρμοδιότητες…