Τεχνική Υπηρεσία

Αίτηση Γενική
Αίτηση Υδροδότησης
Προστατευτικά στοιχεία σε πεζοδρόμια
Διορθωτική πράξη εφαρμογής
Απόφαση χαρακτηρισμού θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ
Βεβαίωση ακινήτου για εκτός σχεδίου περιοχή
Βεβαίωση ακινήτου για εντός σχεδίου περιοχή
Βεβαίωση δήλωσης ιδιοκτησίας
Έλεγχος τετραγωνικών για ηλεκτροδότηση ακινήτου εκτός σχεδίου
Έλεγχος τετραγωνικών για ηλεκτροδότηση ακινήτου εντός σχεδίου
Άδεια διενέργειας τεχνικών - ψυχαγωγικών παίγνιων εντός Κ.Υ.Α.
Έλεγχος τετραγωνικών μέτρων για ηλεκτροδότηση περιπτέρου
Άδεια μουσικής Κ.Υ.Ε.
Nέα Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας K.Y.E.
Άδεια Κυκλοφορίας Ζωήλατων Οχημάτων
Αντικατάσταση-Μεταβίβαση Άδειας λειτουργίας Κ.Υ.Ε.
Θεώρηση βιβλίου αναφορών (απαγόρευση καπνίσματος)
Ονομασία - Μετονομασία Οδών - πλατειών
Σύνταξη χρηματικού καταλόγου και πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα
Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
Κυκλοφοριακές συνδέσεις
Αδεια τομής

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *