Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου 2021”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ΔΕ Σχηματαρίου 2021 με προϋπολογισμό 59.000,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Συνοπτικό διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια Σκυροδέματος προϋπολογισμού 59.505,00€ (73.786,20€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

914ΕΩΗΒ-ΥΤΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α.O.Ε. 118.2021 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η) ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 112.2021 Α.Ο.Ε.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 2020

Μεταφορά καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Σχηματαρίου 2021»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 59.998,50€ πλέον ΦΠΑ

5795_2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.O.Ε. 113.2021 (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΩΝ Ψ40ΜΩΗΒ-3Η5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑNAKATAΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ»

1. Τεχνική έκθεση 2. Προυπολογισμός 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. Eιδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Α.O.Ε. 107.2021 (ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ) 6. Διακήρυξη_Περίληψη 7. ΤΕΥΔ 8. Σχέδιο διαμόρφωσης χώρου ΤΕΥΔ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Σχηματαρίου 2021”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Σχηματαρίου 2021 με προϋπολογισμό 370.760,00 ευρώ Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο : ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 286-2021 για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια φορτηγού με αρπάγη

O09620~1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ