Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός με θέμα “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2021”

Ο Δήμος Τανάγρας, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας, προϋπολογισμού 52.210,07πλέον…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ3/2021) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ-ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ3/2021) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ3/2021) 2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ…

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ3/2021) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΣΟΧ3/2021) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 09.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΟΧ3 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ: 10.ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝQ  ΔΕΥΤΕΡΑ 23/8/2021 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 24/8/2021 ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «KATAΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ SKATEBOARD»

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «KATAΣΚΕΥΗ ΠΙΣΤΑΣ SKATEBOARD» με προϋπολογισμό 59.974,46 €  χωρίς ΦΠΑ. 1. Τεχνική έκθεση 2. Προυπολογισμός 3. Τιμολόγιο μελέτης 4. Προμέτρηση 5. ΕΣΥ 6. Α.O.Ε. 271.2021 7.…

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.508,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%

9ΚΣΨΩΗΒ-Ρ0Π ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ EEEΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF METALLIKES STASEIS ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΕΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΧΜΛ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 27.7.2021

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Υπηρεσία Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»

ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ ΕΕΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΣΦΗΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΦΗΟ 27..7.2021 ΩΔΑ2ΩΗΒ-ΛΩ6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΕΕΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ XML – ΣΦΗΟ(1)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (2262351140) ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-08-2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Έχοντας υπόψη:…